Взаємодія вербального та графічного образу в художньому оформленні видань акафістів XVII-XVIII ст. друкарні Києво-Печерської лаври

Olena Kurhanova

Анотація


У статті розглянуто розвиток традиції художнього оформлення збірок акафістів XVII-XVIII ст. друкарні Києво-Печерської лаври. Обумовлені іконописною традицією та змістом акафісту сюжети фронтиспісних гравюр у виданнях XVII ст. вербалізуються в супровідних написах та барокових епіграмах. Функцію типових для акафісників XVII ст. книжкових мініатюр-дериворитів, що іконографічно трактують зміст кожного кондака та ікоса, в XVIIІ ст. успадковують ксилографічні сюжетні ініціали.

Повний текст:

PDF

Посилання


Akafisty [Akaphistus], 1629, Kyiv: Drukarnia Kyievo-Pecherskoi lavry.

Akafisty [Akaphistus], 1677, Kyiv: Drukarnia Kyievo-Pecherskoi lavry.

Akafisty [Akaphistus], 1693, Kyiv: Drukarnia Kyievo-Pecherskoi lavry.

Akafisty [Akaphistus], 1706, Kyiv: Drukarnia Kyievo-Pecherskoi lavry.

Akafisty [Akaphistus], 1765, Kyiv: Drukarnia Kyievo-Pecherskoi lavry.

BONDAR, N. P., 2005, Do istorii pobutuvannia knyzhkovykh iliustratsii u yakosti samostiinykh estampnykh hraviur naprykintsi 16–17 st. [To the history of book illustrations as separate engravings at the end of 16–17 cc. usage] In: Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, 10, 212–231.

GERCHUK, Yu. Ya., 2000, Istoria grafiki I iskustva knihi [The history of the graphics and book art]. Moskva: Aspect-Press.

ZAPASKO, Ya., 1971, Mystettsvo knyhy na Ukraini v XVI-XVIII st. [The art of the book in Ukraine in 16–18 cc.]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho Universytetu.

ZAPASKO, Ya. P. & ISAIEVYCH, Ya. D., 1981, Pamiatky knyzhkovoho mystetstva: kataloh starodrukiv, vydanykh v Ukraini [Monuments of book art: catalogue of old-printed editions, printed in Ukraine]. Kn. 1: (1574–1700). Lviv: Vyshcha shkola.

ZAPASKO, Ya. P. & ISAIEVYCH, Ya. D., 1984, Pamiatky knyzhkovoho mystetstva: kataloh starodrukiv, vydanykh v Ukraini [Monuments of book art: catalogue of old-printed editions, printed in Ukraine]. Kn. 2, Ch. 1: (1701–1764). Lviv: Vyshcha shkola.

ISAIEVYCH, Ya., 2002, Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problem [Ukrainian book printing: origin, development, issues]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy.

KARATAIEV, I., 1883, Opisaniie slaviano-russkih knig, napechatannyh kirilovskimi bukvami [Description of Slavonic-Russ books, printed by Cyrillic letters]. T. 1: from 1491 to 1652. Sankt-Peterburg: Imperatorskaia akademiia nauk.

KREKOTEN, V. І., 1999, Vybrani pratsi [Selected works]. Kyiv: Oberehy.

LEPAKHIN, V., 2001, Ikona ta ikonichnist [Icon and iconicity]. Lviv: Svichado.

MAKAROV, А., 1994, Svitlo ukrainskoho baroko [The light of the Ukrainian baroque]. Kyiv.

MILOVIDOV, А. I., 1908, Opisaniie slaviano-russkih staropechatnyh knig Vilenskoi publichnoi biblioteki (1491-1800) [Description of Slavonic-Russ old-printed books from Vilnius Public Library (1491-1800)]. Vilna: Tip. А. G. Syrkina.

RODOSSKI, А., 1981, Opisanie staropechatnyh i tserkovno-slavianskih knig, hraniashchihsia v biblioteke S-Peterburgskoi duhovnoi akademii [Description of old-printed and Church-Slavonic books, deposited in St. Petersburg Theological Academy Library]. Iss. 1: 1491-1700. Sankt-Peterburg: Tip. A. Katanskogo i Кº.

SVENTSITSKI, І., 1908, Katalog knig tserkovno-slavianskoi pechati [Catalogue of books, printed in Church-Slavonic]. Zovkva: Tserkovnyi muzei Lvova.

TYTOV, F. І., 1924, Materialy dlia istorii knyzhkovoi spravy na Vkraini v XVI–XVII vv.: vsezbirka peredmov do ukrainskykh starodrukiv [Materials to the history of book industry in Ukraine in 16–17 cc.: collection of introductions to Ukrainian old-printed editions]. Kyiv: Drukarnia Ukrainskoi akademii nauk.

USPENSKII, L. А., 1996, Bogoslovie ikony pravoslavnoi tserkvi [Theology of the Orthodox Church icon]. Moskva: Izdatelstvo Zapadno-Yevropeiskogo Ekzarhata.

YAZYKOVA, I., 1995, Bohoslovie ikony [Theology of an icon]. Moskva: Izdatelstvo Obshchedostupnogo Pravoslavnogo Universiteta.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2018.2.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.