Київське товариство художників у контексті консолідації мистецьких сил Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Igor Ponamarchuk

Анотація


У статті на основі статутних матеріалів та каталогів художніх виставок висвітлюються засадничі принципи діяльності товариств художників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Києві. З'ясовано передумови активізації об'єднавчих процесів у місцевому художньому середовищі означеного періоду. Розкрито особливості виставкової діяльності товариств упродовж 1890–1900-х рр., проаналізовано статутні документи Київського товариства художників (КТХ). Відображено ключові аспекти художньо-виставкової діяльності КТХ протягом 1916–1918 рр., визначено місце даної організації у культурно-мистецькому житті Києва 1917–1918 рр.

Ключові слова: мистецтво, виставки, Київ, Київське товариство художників, О. Мурашко.


Повний текст:

PDF

Посилання


BILOUS, L. Khudozhnye zhyttya Kyiva ostannoyi tretyny XIX st. [Art lives of Kyiv of the last third of XIX century], 2006, Pershi chytannya pamyati M. F. Bilyashivskogo: materialy naukovoyi konferenciyi (22 chervnya 2005 r., m. Kyiv), 3–16.

BURACHEK, M., 1919, Mystetstvo u Kyivi. Dumky i fakty, Muzahet [Art in Kyiv. Thoughts and facts, Muzahet], 1–3, 99–114.

BURDANOV, G., 1912, Vystavka kartin kievskikh khudozhnikov, Iskusstvo: zhivopis, grafika, khudozhestvennaia pechat [Kyiv artists’ paintings exhibition, art: painting, graphic arts, art print], 11–12, 411–413.

Vystavka kartin Kievskogo tovarishhestva hudozhnikov [Exhibition of the paintings by Kyiv Association of artists], 1965, Vystavki sovetskogo izobrazitel'nogo iskusstva [Exhibitions of Soviet art]. T. 1: 1917–1932, 28.

Vystavka Tovarishhestva deiatelei Ukrainskoho plasticheskoho iskusstva [Exhibition of Ukrainian plastic art Union of artists], 1965, Vystavki sovetskoho izobrazitelnoho iskusstva [Exhibitions of Soviet art]. T. 1: 1917–1932, 47.

GOVDJA P. & KOVALENKO, 1978, Peredvyzhnyky i Ukraina [Peredvyzhniki (The Wanderers) and Ukraine], Kyiv: "Mystetstvo".

GOLUBETS, M., 1937, Krychevskyi, Murashko, Narbut: Istoriia ukrainskoi kultury [Krychevskyi, Murashko, Narbut: History of Ukrainian culture]: v 15 zshytkah, zah. red. I. Krypiakevycha, zoshyt 10–14. Lviv: Vyd. Ivana Tyktora, 618.

DOBRIIAN, D. Vnesok Oleksandra Murashka u stvorennja Kyivskoho Tovarystva Khudozhnykiv ta uchast u yogo diialnosti [O. Murashko’s contribuition in establishment of Kyiv Association of artists and his patritipation in its activity], 2017, Dni nauky istorychnoho fakultetu 2017 (do 200-richchia z dnia narodzhennia M. I. Kostomarova): Materialy X Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh, 173–175.

Dokumentalno-arkhivnyi fond Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy (DAF NHMU), f. 12 (Fond Oleksandra Murashka), od. zb. 40, 2 ark.

DAF NHMU, f. 12, od. zb. 90, 9 ark.

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernads'koho (IR NBUV), f. 195, od. zb. 2, 6 ark.

Katalog 3-i vystavki kartin hruppy khudozhnikov. Horodskoi muzei [Catalog(ue) of the third exhibition of the group of artists’ paintings. The city museum], 1910, Kiev: Tip. K. N. Milevskoho i Ko B.–Vladimirskaia, 31, 12 s.

Katalog 4-i vystavki kartin Kievskikh khudozhnikov. Gorodskoi muzei [Catalog(ue) of the fourth exhibition of Kyiv artists’ paintings. The city museum], 1911, Kiev: Tip. K. N. Milevskoho i Ko, B. Vladim. 31, 10 s.

Katalog V vystavki kartin Kievskikh khudozhnikov. Pedagogicheskii muzei [Catalog(ue) of the fifth exhibition of Kyiv artists’ paintings. The Pedagogical museum], 1912, Kiev: Tipografija K. N. Milevskoho i Ko, B.–Vladim. 31, 6 s.

Katalog VI–i vystavki kartin Kievskikh khudozhnikov. Pedagogicheskii muzei [Catalog(ue) of the sixth exhibition of Kyiv artists’ paintings. The Pedagogical museum], 1913, Kiev: Tipografija K. N. Milevskoho i Ko. Kostelnaia № 9, 15 s.

Katalog VII–i vystavki kartin Kievskikh khudozhnikov. Pedagogicheskii muzei [Catalog(ue) of the seventh exhibition of Kyiv artists’ paintings. The Pedagogical museum], 1915, Kiev: Tipografija K. N. Milevskoho i Ko. Kostelnaia № 9, 8 s.

Katalog VIII–i vystavki kartin Kievskikh khudozhnikov [Catalog(ue) of the eighth exhibition of Kyiv artists’ paintings], 1916, Kiev: Tip. 1–i Kievsk. Art. Pech. Dela. Trehsviat. 5, 13 s.

Katalog V vystavki kartin Kievskogo tovarishhestva khudozhestvennykh vystavok [Catalog(ue)of the fifth exhibition of paintings of Kyiv art exhibitions Association], 1897, Kiev: Tip. K. N. Milevskoho, B–Vladimirskaia ul., dom № 21, 8 s.

Katalog vystavki kartin Kievskogo tovarishhestva khudozhnikov [Catalog(ue) of the exhibition of paintings by Kyiv Association of artists], 1917, Kiev: Tip. Kievskoi shkoly pechatnogo dela, 1917, 30 s.

Katalog osennej vystavki kartin Kievskogo tovarishhestva khudozhnikov [Catalog(ue) of autumn exhibition of paintings by Kyiv Association of artists], 1918, Kiev: Tipografiia I. I. Vasilchenko, Pushkinskaia № 9, 8 s.

KASHUBA-VOLVACH, O., 2014, Ukrainska Akademiia Mystetstva. Kn. 1. Istoriia zasnuvannia (berezen–gruden 1917). Khronolohiia podii. Dokumenty [Ukrainian Academy of Arts, Book 1. Establishment history (March – December 1917). Chronology of events. Documents], Kyiv: Feniks.

Kievskii soiuz khudozhnikov [Kyiv Union of artists], 1915–1918, 1992, Zolotoi vek khudozhestvennykh obedinenii v Rosii i SSSR [Golden century of art associations in Russia and USSR], (1820–1932), 83.

Kievskoe tovarishhestvo khudozhestvennykh vystavok [Kyiv art exhibitions Association], 1877–1900, 1992, Zolotoi vek khudozhestvennykh obedinenii v Rosii i SSSR [Golden century of art associations in Russia and USSR](1820–1932), 86–87.

KUZMYN, Ju., 1918, Mystetstvo. Vystava Kyivskoho Tovarystva khudozhnykiv [Arts. Exhibition of Kyiv Association of artists], Vidrodzhennia. Ch. 11. 9 kvitnia (27 berezolia), 4.

KOVALENKO, O., 1972, Z istorii khudozhnikh obiednan Ukrainy [From the history of art associations of Ukraine], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1, 82–87.

[Nekrology] [Obituary], 1919, Visty [News], Ch. 68 (95), 18 cherevnia, 2.

Obshhestvo khudozhnikov-kievlian [Society of artists- citizens of Kyiv], 1914–1919, 1992, Zolotoi vek khudozhestvennykh obedinenii v Rosii i SSSR [Golden century of art associations in Russia and USSR], (1820–1932), 92.

Osenniaia vystavka kartin Kievskogo tovarishhestva khudozhnikov [Autumn exhibition of paintings by Kyiv Association of artists], 1965, Vystavki sovetskogo izobrazitelnogo iskusstva [Exhibitions of Soviet Fine Arts]. T. 1: 1917–1932, 30.

PAVLICHENKO, N., 2013, Vystavkova diialnist Kyivskoi rysuvalnoi shkoly 1875–1901 rr. [Exhibition activity of Kyiv drawing school 1875-1901], Naukovi zapysky NAUKMA. T. 140: Teoriia ta istoriia kultury, 93–98.

PAVLICHENKO, N., 2014, Nezvychni vystavkovi proekty Kyieva pochatku XX st. [Kyiv Unusual exhibition projects of the beginning XX century], Naukovi zapysky NAUKMA. T. 153: Teoriia ta istoriia kultury, 81–84.

PAVLICHENKO N., 2017, Khudozhnii rynok Kyieva (kinets XIX – pochatok XXI stolit): osoblyvosti funktsionuvannia ta typolohichni kharakterystyky: avtoref. dys. kand. kulturolohii: 26.00.01, Nac. muz. akad. Ukrainy im. P. I. Chakovskoho [Art market of Kyiv (the end of XIX—the beginning of XX cent.): functioning peculiarities and typological descriptions: abstract of a thesis сand. of culturology: 26.00.01, National musician academy of Ukraine after P.I. Tchaikovsky], Kyiv, 18 s.

Proekt Ustava obshhestva pod nazvaniem "Kievskoe tovarishhestvo khudozhnikov" [Project by Statute of society under the name “Kyiv association of artists”], 1916, Kiev, 14 s.

SAVICKAJA, L., 2003, Na puti obnovleniia. Iskusstvo Ukrainy v 1890–1900-e gody [On the way of renewal. Art in Ukraine within 1890-1900], Harkov: NTU "HPI", 352 c.

STORCHAJ, O., 2015, Mykola Prakhov: storinky avtobiohrafii i opovidannia-spogady iz neopublikovanoi knyhy "Vse, chto prypomnylos" [M. Prakhov: pages of the autobiography and narration – memories from the unpublished book “Everything that I’ve recalled”], Suchasni problemy doslidzhennia, restavracii ta zberezhennia kulturnoi spadshhyny: zb. nauk. prats z mystectvoznavstva, arhitekturoznavstva i kulturologii, 11. 317–344.

TELJACHYJ, Ju., 2009, Do istorii mystetskoho zhyttia m. Kyieva v chasy hetmanatu P. Skoropadskoho (1918 r.) [To the history of art life of the city Kyiv during the reign of the Hetman P. Skoropadskii (1918)], Istoriia: Zbirnyk prats [Online] Available from: http://politics.ellib.org.ua/pages-5008.html [Accessed: 20th July 2018].

Ustav Kievskogo Tovarishhestva Khudozhestvennykh Vystavok [Statute of Kyiv Association of Art exhibitions], 1893, Kiev: Tip. K. N. Milevskago, 8 s.

Ustav Obshhestva khudozhnikov-kievlian [Statute of artists -- Kyiv citizens society], 1914, Kiev: Tip. I. I. Chokolova, 18 s.

FEDORUK, O., 2009, Jevhen Vzheshh – neordynarnyi variant kyivskoho pleneryzmu[Jevhen Vzheshh – unordinary variant of Kyiv plein-air(ism)], Khudozhnia kultura. Aktualni problemy, 6, 334–376.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2018.2.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.