Цензура й український театр у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.)

Olga Kazakevich

Анотація


Ольга Казакевич

У статті досліджено особливостi цензурної політики Російської імперії щодо українського театрального мистецтва другої половини ХІХ століття. Зазначено, що театральне життя в Російській імперії підлягало державному регулюванню та численним  обмеженням. Деякі з них, зокрема розпорядження 1876, 1881 та 1883 рр., стосувалися безпосередньо українських драматичних творів та театральних вистав. Попри жорсткі регуляторні норми, встановлені урядом, місцеві цензори мали широкі можливості забороняти або дозволяти окремі твори. Відповідно, українські митці шукали шляхи подолання цензурних перепон, використовуючи корумпованість чиновників, свій власний авторитет та вплив на осіб, які могли сприяти отриманню дозволу на публікацію драматичного твору чи театральну постановку. В цілому, заборонні заходи щодо української сцени, хоча й вплинули негативно на умови творчої реалізації українських митців, проте не завадили становленню українського професійного театру в цей період, розширенню його жанрово-тематичної парадигми, й поглибленню його значення, як компонента національної ідентичності.

Ключові слова: цензура, обмеження, український театр, драматургія, Російська імперія, корупція, Головне управління у справах друку.

Повний текст:

PDF

Посилання


ABRAMKIN, V. M., 1938, Pushkin v dramatichieskoi tsenzure (1828-1917) [Pushkin in the theatrical censorship]. In: Balukhatyi S. D., Pyksanova N. K, Tsekhnovitser O. V., red., Literaturnyi arkhiv: materialy po istorii literatury i obshchestvennoho dvizheniia. Moskva-Leninhrad: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR, 231-264.

BORIAK H. ed., 2015, Ukrainska identychnist i movne pytannia v Rosiiskii imperii: sproba derzhavnoho rehuliuvannia (1847–1914). Zbirnyk dokumentiv i materialiv [Ukrainian identity and the language issue], Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Klio».

DIaKIN, V. S., 1998, Natsyonalnyi vopros vo vnutrienniei politikie tsarizma (XIX - nachalo XX vv.) [National issue in the internal policy of Tzarism (the 19th – early 20th c.]. Sankt-Peterburh: «LISS».

EFREMOV, S., 1905, Vne zakona (K istorii tsenzury v Rossii) [Out of law. To the history of censorship in Russia]. Russkoie bohatstvo, 1, 64-104.

FUT, I. P., 2006, Tsyrkuliary tsenzurnoho viedomstva 1865-1905 hh. [Guidance notes of the censorship administration 1865-1905]. In: Tsenzura v Rossii: istoriia i sovriemiennost. Sbornik nauch. trudov. Vyp. 3. Sankt-Peterburh, 106-132.

HRYTsENKO, P., 2015, Ukraiinska mova v Rosii XIX – pochatku XX st.: shliakhy utverdzhennia. [Ukrainian language in the 19th – early 20th c. Russia] In: Ukrayinska identychnist i movne pytannia v Rosiiskii imperii: sproba derzhavnoho rehuliuvannia (1847–1914). Zbirnyk dokumentiv i materialiv. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Klio», XXXIX-LII.

HULAK-ARTEMOVSKII, Ya., 1968, U khori M. V. Lysenka [In the M. V. Lysenko’s choir]. In: Lysenko O. upor., M. V. Lysenko u spohadakh suchasnykiv. Kyiv: «Muzychna Ukraina», 498-510.

KARPENKO-KARYI, I., (TOBILEVYCh I. K.), 1985, Tvory u 3 tomakh. T. 3. Dramatychni tvory. Statti. Lysty [Works in 3 vol. Vol. 3. Dramas. Articles. Letters]. Kyiv: Vydavnytstvo khudozhnoi literatury «Dnipro».

KOMAROV, M. F., 1906, Ukrainska dramaturhiia: zbirka bibliohrafichnykh znadobiv do istorii ukrainskoi dramy i teatra ukrayinskoho (1815-1906 r.) [Ukrainian dramaturgy: bibliography of the Ukrainian drama and theater history (1815-1906)]. Odesa: Drukarnya Ye. Fesenka.

Korifei ukrainskoi stseny [Luminaries of the Ukrainian stage], 1901, Kyiv: Typohrafiia Petra Barskaho.

MALYuTINA, N. P., 2006, Ukrainska dramaturhiia kintsia XIX – pochatku XX stolittia: aspekty rodo-zhanrovoi dynamiky [Ukrainian dramaturgy of the late 19th – early 20th c.]. Odesa: Astroprynt.

PATRUShEVA, N. H., 2013, Tsenzurnoe viedomstvo v hosudarstviennoi sistiemie Rossiiskoi imperii vo vtoroi polovinie XIX – nachalie XX vieka [Censorship administration in the state system of the Russian empire in the 2nd half of the 19th – early 20th c.]. Sankt-Peterburh: Izdatelstvo «Severnaia zvezda».

PYLYPChUK, R. Ya., 2005, Ukrainskii teatr [Ukrainian theater]. U: Ukrainska kultura druhoi polovyny XIX stolittia. T. 4. Kn. 2. Kyiv: Naukova dumka, 285- 418.

PYLYPChUK, R., 2016, Ukrainskii teatr u mezhakh Rosiiskoi imperii [Ukrainian theater in the Russian empire]. In: Materialy do istorii ukrainskoho teatru. Vid vytokiv do pochatku XX stolittia. Kyiv: Vydavnytstvo IMFE, 193-228.

RUDYaNChUK, I., 2011, Marko Kropyvnytskyi i tsarska tsenzura (za epistolyariiem dramaturha) [Marko Kropyvnytskyi and the Tzarist censorship], Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Filolohichni nauky», 198, Cherkasy: Vydavnytstvo ChNU im. B. Khmelnytskoho, 47- 50.

RUSOVA, S., 2003, Spomyny pro pershyi teatralnyi hurtok u Kyievi. In: Mykola Lysenko u spohadakh suchasnykiv [Memoirs about the first theater group in Kyiv]. T. 1. Kyiv: «Muzychna Ukraina», 149-152.

SAKSAHANSKYI, P., (TOBILEVYCh, P. K.), 1935, Po shliakhu zhyttia. Memuary [On the road of life. Memoirs]. Kharkiv: Derzhavne literaturne tovarystvo.

SOKOLOV, N. M., 1900, Dokladnaia zapyska tsenzora S.-Peterburhskoho Tsenzurnoho komiteta st. sov. N. Sokolova o tsyrkuliarnykh rasporiazheniiakh po Hlavnomu upravlieniiu po delam pechati s 1-ho sentiabria 1865 po 1 yanvaria 1900 hoda [Report of the Saint-Petersburg censor N. Sokolov on the instructions of the Directorate General of Press from 01.09.1865 to 01.01.1900]. Sankt-Peterburh.

STARYTs'KA-ChERNIaKhIVS'KA, L., 2000, Dvadtsiat piat rokiv ukrainskoho teatru [25 years of the Ukrainian theater]. In: Vybrani tvory. Dramatychni tvory. Proza. Poeziia. Memuary. Kyiv : Naukova dumka, 630-740.

STARYTs'KYI, M., 1965, Tvory u 8 t. T. 8. Opovidannia. Statti. Lysty [Works in 8 vol. Vol. 8. Stories. Articles. Letters]. Kyiv: Vydavnytstvo khudozhnoi literatury «Dnipro».

STATIeIeVA, V., 2005, Ukrainska mova ta ukrayinskyi teatr u druhii polovyni XIX st. [Ukrainian language and Ukrainian theater in the second half of the 19th c.], Dyvoslovo, 4, 60–62, 5, 66–69.

STERNIa, F., 1968, Zasnuvannia khoru M. V. Lysenka u 1885 r. [Founding of the M. V. Lysenko choir in 1885] U: Lysenko O. upor., M. V. Lysenko u spohadakh suchasnykiv. Kyiv: «Muzychna Ukraina», 421-429.

Taras Shevchenko i tsarska tsenzura: zbirnyk dokumentiv, 2015, [Taras Shevchenko and Tzarist censorship: collection of documents], Kovalov I. upor. Kyiv: Krytyka.

TOBILEVYCH, S., 1947, Koryfei ukrainskoho teatru: portrety, spohady [Luminaries of the Ukrainian theater: portraits and memoirs]. Kyiv: Mystetstvo.

TOBILEVYCH, S., 1957, Moi stezhky i zustrichi [My paths and meetings]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury URSR.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Kyevi, TsDIAK [Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv], f. 442, op. 832, spr. 2. ark. 187.

TsDIAK, f. 1191, op. 1, spr. 376, 71 ark.

Tsyrkuliar Holovnoho upravlinnia u spravakh druku do kerivnytstva hubernii pro pravyla dozvolu teatralnykh postanov 21.03. 1884 [Directorate General of Press’ guidance note to the governorate administration on the permission rules concerning stage performances 21.03.1884]. F. 5, op.1, spr. 1689, ark. 156-156 zv. Do 170-i richnytsi M. V. Lysenka, Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [online]. [viewed 15.10.2017]. Rezhym dostupu: http://archive.odessa.gov.ua/vistavki/lisenko_170-rokiv/

V. D., [DOMANITs'KII V.], 1901, Korifei ukrainskoi stseny [Luminaries of the Ukrainian stage]. K., 1901. 191 s., Kievskaia starina, 11. Otd. 2, 111-112.

ZANKOVETsKA, M. K., 1960, Dopovid Pershomu vserosiiskomu zizdu teatralnykh diiachiv [Report at the First All-Russian congress of the theatrical community]. In: Materialy dlia vyvchennia istorii ukrayinskoii literatury v piaty tomakh. T. 3. Literatura druhoi polovyny XIX st. Kyiv: «Radianska shkola», 285-287.

ZELINSKA, L., 2013, Tsenzura i avtotsenzura v teatralnomu dyskursi Rosiiskoii imperii pershoi tretyny XIX st. [Censorship and self-censorship in the theatrical discourse of the Russian empire in the early 19th c.] Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo, 13, 43-48.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2017.2.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.