Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ТЕКСТ І ОБРАЗ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до статей та матеріалів:

Для того, щоб надіслати статтю до журналу, необхідно зареєструватися на сайті (або увійти, якщо вже зареєстровані) та пройти просту процедуру подання з 5 кроків. У разі виникнення питань, зверніться до редакції за електронною поштою arthistory@univ.net.ua

До публікації у журналі «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва» приймаються оригінальні наукові статті, розвідки, рецензії, огляди та інформаційні повідомлення, які відповідають тематичній спрямованості видання й не були опубліковані раніше. Надіслані матеріали проходять рецензування й, у разі схвалення редакційною колегією, публікуються безкоштовно.

Статті подаються до редакції у вигляді файлу формату Microsoft Word (*.doc), шрифт Calibri, 12 кегль, одинарний інтервал (без проміжків після абзаців). Абзац - 1 см. Необхідно уникати використання автоматичних позначок та нумерацій у тексті. Поля: ліве - 2,5 см; праве, верхнє, нижнє - 1,5 см.   

Ілюстрації подаються у вигляді окремих файлів у форматі jpeg роздільною здатністю 300 dpi, максимальним обсягом не більше 350 kb. Підписи до ілюстрацій додаються до тексту статті. Ілюстрації позначаються як "Іл. 1", "Іл. 2" тощо.

До статті додаються анотації українською та англійською мовами (1800 знаків кожна), а також ключові слова. Зміст анотацій має бути ідентичним.

Для статей українською мовою: на початку статті подається її назва українською (великими літерами), ім'я та прізвище автора. Далі (курсивом): переклад назви англійською, ім'я та прізвища автора англійською, анотація англійською. 

Для статей іншими мовами: на початку статті подається її назва мовою тексту статті (великими літерами), ім'я та прізвище автора. Далі (курсивом): переклад назви українською, ім'я та прізвища автора українською, анотація українською.

NB! Необхідною умовою публікації статей та матеріалів є чітке дотримання правил оформлення та висока якість текстів анотацій та/або статей англійською мовою.

Cтаття повинна містити наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Посилання та список використаних джерел і літератури мають бути оформлені згідно з правилами Harvard-British Standard (Harvard style). Список використаних джерел та літератури формується в алфавітному порядку. Посилання у тексті подаються у круглих дужках з зазначенням прізвища автора, року видання та сторінки на яку здйснюється посилання.     

Транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з необхідністю включення видання до міжнародних наукометричних баз. Транслітерація має бути здійснена згідно вимог Постанови КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Будь-ласка, не використовуйте засоби автоматичної транслітерації! У транслітерованому списку літератури подається переклад назви книги або статті у квадратних дужках. 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ПОСИЛАНЬ:

Книги одного автора

У списку джерел та літератури:

ТЕРСЬКИЙ, C. В., 2010, Княже місто Володимир. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка".

TERSKIY, S.V., 2010, Knyazhe misto Volodymyr [Volodymyr the princely town]. Lviv: Vydavnytstvo nacionalnogo universytetu “Lvivska politekhnika”.

Посилання у тексті:

(Терський 2010, с. 35)

Книги двох і трьох авторів

У списку джерел та літератури:

CUNLIFFE, B. & KOCH, J., 2012, The Celtic from West: Alternative perspectives from archaeology, genetics, language and literature. Oxford: Oxford books.

Посилання в тексті:

(Cunliffe & Koch 2012, p. 56)  

Книги більше чотирьох авторів

У списку джерел та літератури:

БЕВЗ, М. та ін., 2008, Архітектура Львова. Час і стилі. XIII–XXI ст. Львів: Центр Європи.

BEVZ, M. et al., 2008, Arkhitektura Lvova. Chas i styli. XIII-XXI st. [Architecture of Lviv. Time and styles. 13-21 cc.]. Lviv: Centr Evropy.

Посилання в тексті:

(Бевз та ін. 2008, с. 24)

Архівні матеріали

У списку джерел та літератури:

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), ф. Х, спр. 1686, 30 арк.

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskogo (IR NBUV), fond X, sprava 1686, 30 arkushy.

Посилання в тексті:

(ІР НБУВ, ф. Х, спр. 1686, арк. 2)

Статті та розділи з книг

У списку джерел та літератури:

ШИШКА, О., 2008, Іконографія Львова. У: Козицький А., ред., Енциклопедія Львова. Т.2. Львів: Літопис, 525–530.

SHYSHKA, O., 2008, Ikonografiya Lvova [Iconography of Lviv]. In: A. Kozyckiy, ed. Entsyklopediya Lvova. Vol.2. Lviv: Litopys, 525–530.

Посилання в тексті:

(Шишка 2008, с. 527)

Статті з журналів та збірників

У списку джерел та літератури:

ГНІДЕЦЬ, Р. Б., 2008, Дерев'яне храмобудування України: традиції та сучасність,  Будівництво України, 8(67), 26–32.

GNIDETS, R.B., 2008 Derevyane khramobuduvannya Ukrainy: tradytsii ta suchasnist [Wooden temple building of Ukraine: history and modernity]. Budivnyctvo Ukrainy. 67(8), 26–32.

Посилання в тексті:

(Гнідець 2008, с. 30)

Електронні ресурси: стаття з DOI

У списку джерел та літератури:

КОТЛЯРОВ, П., 2016, Гуманістичний образ Філіпа Меланхтона за візуальними джерелами XVI ст., Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва, 2, 58–68. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2016.2.07

KOTLIAROV, P., 2016, Humanistychyi obraz Filipa Melankhtona za vizualnymy dzherelamy 16 st. [Philip Melanchton as a humanist: a survey of the 16th c. visual sources], Text and image: essential problems in art history, 2, 58-68. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2016.2.07

Посилання у тексті:

(Котляров 2016, с. 59) 

Електронні ресурси: стаття без DOI

У списку джерел та літератури:

WILSON, J., 1995, Enter the Cyberpunk librarian: future directions in cyberspace. Library Review. [Online] 44(8), 63-72. Available from: http://www.emeraldinsight.com. [Accessed: 30th January 2012].

Посилання в тексті:

(Wilson 1995, p. 68)

Подаючи статтю до журналу "Текст і образ", автор погоджується з усіма корективами, внесеними під час редагування його статті, та засвідчує, що подана стаття:

- є оригінальною й такою, що не була опублікована раніше у вигляді окремого твору або як частина іншого твору;

- не містить свідомо викривленої або недостовірної інформації, образливих або протизаконних тверджень, й не порушує авторські права третьої сторони;

 - не містить раніше не опублікованих зображень або інших даних без посилання на джерело або без згоди власника;

- не використовує раніше опубліковані результати без посилання на них.

 

 


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word; усі ілюстрації подано у форматі jpeg роздільною здатністю 300 dpi.
  2. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.